loader image

A KOMPLEX EVENT KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

I. Bevezetés, az Adatkezelő elérhetősége

 

A Komplex Event Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (GDPR) előírtaknak megfelelően az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő elérhetősége

Cégnév: KOMPLEX EVENT Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Király utca 26. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-343414

Adószám: 26762108-2-42

E-mail cím: [email protected]

Weboldal: www.twentysixbudapest.com

 

II. Fogalom meghatározás

 

 1. Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 1. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

 1. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 1. Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; ugyanakkor az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése is meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 1. Hozzájárulás

Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság.

 1. Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 1. Adatvédelmi incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. Partner

Az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az Érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek.

 1. Munkatárs

Az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, akit az Adatkezelő szolgáltatásai ellátására, teljesítésére kijelölt vagy kijelölhet és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet, és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az Érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

 

III. A Szabályzat hatálya

 

 1. Időbeli hatály

Jelen Szabályzat 2019. 06. 25. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 1. Személyi hatály

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a Társaság adatkezelése érinti.

 1. Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 1. Változtatás joga

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az Érintetteket és Partnereit.

 

IV. Vonatkozó jogszabályok

 

Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).
 
 

V. A Társaság adatkezelésére vonatkozó alapelvek

 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését a Társaság jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.

 1. Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat a Társaság nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.  A GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 1. Adattakarékosság

A Társaság által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és az adatkezelés céljából szükséges adatokra korlátozódnak.

 1. Pontosság

A Társaság által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek; a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

 1. Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 1. Integritás és bizalmas jelleg

A Társaság a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosíja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Elszámoltathatóság

A Társaság felelősséget vállal a fenti alapelveknek történő megfelelésért és nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

VI. Az adatkezelés biztonsági elvei

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

VII. A társaság által végzett adatkezelések

 1. Munkavállalók

 

1.1. Kezelt adatok köre:

Név, születési név, születés helye és ideje, anyja neve, állampolgárság, állandó lakcím, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, végzettség, szakképzettség, szakképesítés, ruhaméret.

1.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a munkavállaló között létrejött munkaszerződés, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.), a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.), valamint a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.).

1.3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a munkaszerződésből, illetve a jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése.

1.4. Adattovábbítás:

Adatkezelő adattovábbítást kizárólag a munkaszerződésben foglaltak teljesítése céljából, a jogszabályban megjelölt hatóságok és szervek számára végez, minden további adattovábbítás kizárólag a munkavállaló előzetes hozzájárulásával történhet.

1.5. Adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a munkavállalókra vonatkozó személyes adatokat a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett egyéb kereseti, adó és társadalombiztosítási adatokkal együtt a személyügyi aktában a jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig őrzi meg.

1.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Vendégek

2.1. Érintettek köre:

Az étteremben asztalt foglaló vendégek, a jógastúdió vendégei, valamint a rendezvénytermet igénybe vevő személyek.

2.2. Kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, e-mail cím.

2.3. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, valamint a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.).

2.4. Az adatkezelés célja:

Étteremben történő asztalfoglalás és vásárlás, jógaórára történő időpontfoglalás, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

2.5. Adattovábbítás:

Adatkezelő adattovábbítást kizárólag a vendég hozzájárulása alapján, a jogszabályban megjelölt hatóságok és szervek számára végez, minden további adattovábbítás kizárólag a vendég előzetes hozzájárulásával történhet.

2.6. Adatkezelés időtartama:

A számviteli törvény előírásai értelmében nyolc (8) év.

2.7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

2.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A vendég időpontot nem foglalhat, valamint nem kaphat névre szóló számlát.

 1. Hírlevél, Direkt Marketing tevékenység

Az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Társaság reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségin megkeresse és a Társaság a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Társaság nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekről. Ebben az esetben a Társaság minden- a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

3.1. Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozó valamennyi természetes személy.

3.2. Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím.

3.3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása, 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Reklámtv.).

3.4. Az adatkezelés célja:

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenet küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, ajánlatokról.

3.5. Az adatkezelés időtartama:

A Társaság a jelen pontban említett személyes adatokat hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig, azaz a leiratkozásig kezeli.

3.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett hírlevelet, Direkt Marketing megkeresést nem kaphat.

 1. A Társaság weboldala

4.1. Az érintettek köre:

A Társaság weboldalára (www.twentysixbudapest.com) regisztráló természetes személyek.

4.2. A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím.

4.3. Az adatkezelés célja:

A weboldalon történő regisztráció biztosítása, a felhasználók egymástól való kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

4.4. Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása.

4.5. Az adatkezelés időtartama:

A Társaság a jelen pontban foglalt adatokat a felhasználói fiók törléséig kezeli.

4.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett a Társaság weboldalára nem regisztrálhat.

 1. Közösségi oldalak használata

Az Társaság elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálokon, azok használata és az azokon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. Érintett a közösségi oldal felhasználási feltételei alapján önként hozzájárul az adatkezeléshez az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. (Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like” / „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.)

Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook és Instagram oldalait összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal közösségi portálok szabályai szerint, így a Facebook és Instagram oldalakon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

5.1. Az érintettek köre:

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a Facebook és Instagram közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

5.2. A kezelt adatok köre:

Facebook, Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Érintett nyilvános profilképe.

5.3. Az adatkezelés célja:

A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

5.4. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

5.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

VIII. Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Mi a cookie?

Cookie-k (magyarul: süti) alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

A Társaság weboldalát a portál segítségével hozta létre, a weboldal ennek motorját használja. A portál és a portál segítségével létrehozott oldalak a következőkben meghatározott cookie-kat használhatják, azonban Adatkezelő e cookie-kat saját maga nem használja fel semmilyen módon. A használt cookie-k az Érintett eszköze és a portál között kommunikálhatnak, az Adatkezelő számára semmilyen adatot nem továbbítanak, nem adnak át, így a használt cookie-k vonatkozásában a portál saját adatkezelési útmutatója az irányadó.

 1. A Cookie-k típusai

A Társaság weboldalán használatos cookie-kat 4 különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának megfelelően:

a) Működéshez feltétlenül szükséges

A cookie-k ezen típusa teszi lehetővé a weboldalon történő böngészést. Ezen cookie-k nélkül a Társaságweboldalán felkeresett tartalmak kiszolgálása (beleértve a biztonságos protokollok használatát) lehetetlenné válik.

Társaság weboldala titkosított karakterláncot tartalmazó cookie segítségével azonosítja Önt a honlap használata közben. Valahányszor belép az Érintetti felületre, ezt az egyedi azonosítót tartalmazó cookie-t helyezünk a gépére. Például: session cookie

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, így tiltásukra nincsen lehetőség. Kérjük, hogy ne használja tovább a Társaság weboldalát, amennyiben nem szeretné, hogy ezen cookie-k a böngészőjében letöltésre kerüljenek.

b) Teljesítményjavító

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók hibaüzenetekbe.

Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. Céljuk a Társaságweboldalán elérhető funkciók, felhasználói élmény javítása. Például: has_js__cdrop

A weboldal teljesítményéről adatot gyűjtő cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők.

c) Egyéni beállításokat tároló

Ezek a cookie-k teszik lehetővé a weboldalon használt felhasználói név, kiválasztott nyelvi preferencia eltárolását. Például egy weboldal képes lokális hírek kiszolgálására a látogató cookie-ban eltárolt földrajzi elhelyezkedése alapján. Ezek a cookie-k alkalmasak a megváltoztatott betűméret, illetve további hasonló beállítások eltárolására. A cookie-kban tárolt beállítások anonimek. A tárolt értékük az üzemeltető számára nem vezethetők vissza az egyes Érintettekhez. Például: Drupal.tableDrag.showWeight Drupal.toolbar.collapsed

Ezen cookie típus tiltása hatással van a Társaság weboldalának funkcióira, ezáltal a tapasztalt felhasználói élményre, ugyanakkor a személyes beállításokat eltároló cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők.

d) Webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a látogatók az érdeklődésüknek megfelelő reklámüzenetekkel találkozzon. Ezek a szolgáltatók eltárolhatják a látogatók IP címét, illetve további – nem személyes adatnak minősülő – azonosító információt annak érdekében, hogy a későbbiekben külső weboldalakon megjelenítsék a Társaság hirdetését. Például: id, RSMKTO1, _mkto_trk, __utma, __utmb, __utmc, __utmz

A webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők.

 

IX. Google Adwords

 

Adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő online hirdetéseinek megjelenítésére, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

Amikor Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-nak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk. Továbbá, minden Google AdWords Érintett másik cookie-t kap, így azokat az AdWords Érintettek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó Társaságok számára konverziós statisztikákat készítsenek. A Társaságok így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Érintettek számáról.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

X. Google Analytics

A Társaság weboldalának üzemeltetője a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatók viselkedésének statisztikai elemzésére. Annak ellenére, hogy az elemzés során nyert információ nem tartalmaz személyes adatot, a látogatottsági adatok bizonyos esetekben visszavezethetőek az Érintettekhez.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

Az Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a Társaság honlapjának nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

 

XI. Az Érintettek jogai

 

Az Érintettet a Társaság által kezelt személyes adatai tekintetében a következő jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Helyesbítés joga:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll vagy azt az Érintett Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.

 1. Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni.

Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az Érintett személyes adatainak felhasználását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azok kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) az Érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelő formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozás joga

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat kezelése vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljából történik.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy kérése ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Eljárási szabályok

A személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére huszonöt (25) nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 (huszonöt) napon belül írásban vagy elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Társaság egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

XII. Panaszkezelés

 1. Kártérítés és sérelemdíj, bírósághoz fordulás joga:

Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az Érintettel szemben Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Nem megfelelő adatkezelés esetén az Érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

 

XIII. Jognyilatkozat

Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Adatkezelő írásos hozzájárulása nélkül.

 

We accept SZÉP Cards issued by the folowing banks at the entire venue of Twentysix:

 • MKB
 • OTP
 • K&H

See you soon in Budapest’s real urban jungle!

Twentysix teljes területén elfogadjuk az alábbi Széchenyi kártyákat:

 • MKB
 • OTP
 • K&H

Várunk szeretettel a Király utca 26. szám alatt!